Polityka prywatności

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://pakujwysylaj.pl.pl (dalej jako: „Pakujwysylaj.pl”, „Serwis Internetowy”).

Pakujwysylaj.pl jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kurierskich. Jako usługodawca Pakujwysylaj.pl udostępniamy Klientom narzędzie do zamawiania usługi kuriera. Natomiast sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest partnerem Pakujwysylaj.pl i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.
Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności.
Zespół Pakujwysylaj.pl


1) O NAS
1. Właścicielem Pakujwysylaj.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Łukasz Wasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAKUJWYSYLAJ.PL.PL ŁUKASZ WASIAK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z (adres siedziby: Ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź), posiadający numer NIP: 7282398803 oraz REGON: 100373100, adres poczty elektronicznej: biuro@pakujwysylaj.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).


2) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Serwisu Internetowego.
4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.


3) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza założyć Konto Klienta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora:
a. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
b. zawarcie i realizacja Umowy Przewozu,
c. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego:
a. W przypadku Konta Klienta: imię i nazwisko, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
b. W przypadku Umowy Przewozu: dane nadawcy i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego) oraz – jeżeli wymaga tego realizacja Umowy Przewozu, także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Serwisu Internetowego.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Przewozu w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.
5. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym z możliwości zawarcia Umowy Przewozu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji Umowy Przewozu wybranemu przez Klienta Kurierowi realizującemu daną Umową Przewozu.
6. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne do dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym.


4) COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a. w przeglądarce Chrome
b. w przeglądarce Firefox
c. w przęglądarce Internet Explorer
d. w przeglądarce Opera
e. w przeglądarce Safari
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


5) PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanychna stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Przewozu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).


6) PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.


7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.


Zapraszamy do współpracy,
Zespół Pakujwysylaj.pl

 

Szybki kontakt

Strona internetowa www.pakujwysylaj.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa w urządzeniu końcowym.

Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.pakujwysylaj.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj