Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PAKUJWYSYLAJ.PL
PLATFORMA KURIERSKA

Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://pakujwysylaj.pl.pl (dalej jako: „Pakujwysylaj.pl”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

Pakujwysylaj.pl jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kurierskich. Jako usługodawca Pakujwysylaj.pl udostępniamy Klientom narzędzie do zamawiania usługi kuriera. Natomiast sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest partnerem Pakujwysylaj.pl i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zleceń, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Pakujwysylaj.pl.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Pakujwysylaj.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.
Zespół Pakujwysylaj.pl


1) O NAS
1. Właścicielem Pakujwysylaj.pl jest Łukasz Wasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAKUJWYSYLAJ.PL.PL ŁUKASZ WASIAK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z (adres siedziby: Ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź), posiadający numer NIP: 7282398803 oraz REGON: 100373100, adres poczty elektronicznej: biuro@pakujwysylaj.pl.pl.
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Serwisu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Kurierzy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą Serwisu Internetowego zawiera Umowę Przewozu. Kurier jest wskazany każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego – w trakcie składania Zlecenia.


2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres Umowy Przewozu.
c. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Kurierem lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
e. KONTO, KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zleceniach w Serwisie Internetowym
f. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Przewozu i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zlecenia. Kurier jest wybierany przez Klienta w trakcie składania Zlecenia spośród opcji dostępnych na stronie Serwisu Internetowego. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
g. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
i. REGULAMIN KURIERA – regulamin Kuriera określający ogólne warunki Umowy Przewozu. Regulaminy kurierów dostępnych w Serwisie Internetowych dostępne są na stronach internetowych Kurierów oraz wskazane są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PAKUJWYSYLAJ.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://pakujwysylaj.pl.pl.
k. UMOWA PRZEWOZU – umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez Kuriera wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Umowa Przewozu zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zleceniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kuriera.
l. UMOWA WSPÓŁPRACY - umowa zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Usługodawcą i Klientem określająca odrębne w odniesieniu do Regulaminu warunki współpracy, w szczególności w zakresie płatności tytułem Usług Serwisu. W zakresie nieuregulowanym Umową Współpracy zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
n. USŁUGA SERWISU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem świadczona przez Usługodawcę.
o. USŁUGODAWCA – Łukasz Wasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAKUJWYSYLAJ.PL.PL ŁUKASZ WASIAK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z (adres siedziby: Ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź), posiadający numer NIP: 7282398803 oraz REGON: 100373100, adres poczty elektronicznej: biuro@pakujwysylaj.pl.pl.
p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
q. ZLECENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zlecenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Przewozu z Kurierem za pośrednictwem Usługodawcy.


3) O SERWISIE PAKUJWYSYLAJ.PL
1. Pakujwysylaj.pl jest platformą kurierską umożliwiającą Klientowi składanie Zleceń i zawieranie Umów Przewozu z Kurierami. Usługodawca Pakujwysylaj.pl udostępnia Klientom Formularz Zleceń, które jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Klient, a z drugiej Kurier będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Sam Kurier wykonuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usługi Serwisu, to jest za pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem.
2. Kurierami dostępnymi w Serwisie Internetowym są:
a. (GLS) General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), REGON: 63105874900000, NIP: 7851561831, KRS: 0000005009, kapitał zakładowy: 16.311.638,00, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
b.  Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), REGON: 12272626000000, NIP: 6793087624, KRS: 0000536554, kapitał zakładowy: 11.558.000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


4) ZŁOŻENIE ZLECENIA, ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU
1. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu świadczy odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem. Poniżej przedstawione są kolejne etapy wchodzące w zakresie Usługi Serwisu, to jest złożenie Zlecenia przez Klienta oraz zawarcie Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem.
2. Do złożenia Zlecenia przez Klienta nie jest niezbędne uprzednie zalogowanie się na Konto Klienta w Serwisie Internetowym. Złożenie Zlecenia możliwe jest także bez posiadania Konta w Serwisie Internetowym. W przypadku jednak złożenia Zlecenia przez Klienta zalogowanego na Konto Klienta posiada on w jego ramach informację o złożonych Zleceniach w Serwisie Internetowym. Posiadanie Konta oraz zalogowanie się na nie jest niezbędne w przypadku Klientów posiadających podpisaną Umowę Współpracy – w takim tylko wypadku mogą oni bowiem korzystać z innych warunków przewidzianych Umową Współpracy. 
3. Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem i Kurierem ma przebieg według następującego schematu:
1) Klient składa Zlecenie na przesyłkę i inne usługi mające być przedmiotem Umowy Przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kuriera za pomocą Formularza Zlecenia.
2) Po złożeniu Zlecenia (kliknięcie przez Klienta pola „Zamów i zapłać” w Formularzu Zlecenia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem.
Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zlecenia do realizacji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Klienta – w przypadku Klienta zalogowanego na Konto Klienta oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
4. Zlecenie składane za pomocą Formularza Zlecenia powinno zawierać co najmniej – zgodnie z informacjami podanym na stronie Serwisu Internetowego: dane nadawcy i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przesyłki (w zależności od wybranego Kuriera - rodzaj przesyłki, ilość przesyłek, wymiary przesyłki/ek, waga przesyłki, cechy szczególne przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego przewoźnika i rodzaju przesyłki - zawartość przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych), dodatkowe informacje dla Kuriera.
5. Klient obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez Klienta wymiarów, wagi lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzic po stronie Klienta obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z Regulaminem Kuriera, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
6. Składane Zlecenie przez Klienta powinno być zgodne z Regulaminem Kuriera wybranego przez Klienta. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację Zlecenia zgodnie ze swoim Regulaminem Kuriera. W takim wypadku Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu zapewnia Klientowi niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji Umowy Przewozu.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Przewozu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Pakujwysylaj.pl oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.
8. Odstąpienie od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu przez Klienta:
a. Po zawarciu Umowy Przewozu i Usługi Serwisu Klient niebędący konsumentem nie posiada prawa do odstąpienia od zawartej umowy, chyba że Usługodawca lub Kurier wyrazi na to zgodę. W przypadku wyrażenia zgody Usługodawca lub Kurier są uprawnieni do obciążenia Klienta niebędącego konsumentem opłatą manipulacyjną w wysokości 0,30 zł + 3% wartości danej Umowy Przewozu oraz Usługi Serwisu. Opłata manipulacyjna może zostać potrącona ze zwracanej kwoty.
b. W przypadku Klienta będącego konsumentem i chęci odstąpienia przez niego od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu na innej podstawie niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odstąpienie takie jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu przez Klienta jego warunków z Usługodawcą lub Kurierem.


5) USŁUGA SERWISU, UMOWA PRZEWOZU, TERMIN REALIZACJI
1. Usługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Serwisu obejmuje odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Serwisu bez wad. Usługa Serwisu świadczona jest niezwłocznie po złożeniu Zlecenia przez Klienta.
2. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem i wybranym przez niego Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w Zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Kuriera. Przedmiotem Umowy Przewozu zawieranej między Klientem, a Kurierem są wybrane przez Klienta w Zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać Umowę Przewozu bez wad.
3. Termin realizacji Umowy Przewozu jest zgodny z Regulaminem Kuriera.
4. Początek biegu terminu realizacji Umowy Przewozu ma miejsce:
a. w przypadku Klientów nie posiadających odrębnej Umowy Współpracy – z chwilą dokonania płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia, a w przypadku płatności za pobraniem, w ciągu 48 h od dnia zawarcia Umowy.
b. w przypadku Klientów posiadających odrębną Umowę Współpracy – z chwilą zawarcia Umowy Przewozu, chyba że Umowa Współpracy stanowi inaczej.
5. Usługodawca udostępnia Klientowi na stronie Serwisu Internetowego możliwość uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Przewozu oraz możliwość śledzenia przez Klienta nadanych przesyłek.


6) ODPŁATNOŚC KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Korzystanie z Usługi Serwisu jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Kurierowi tytułem zawartej Umowy Przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z Regulaminem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Klienta danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.
2. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Serwisu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty kosztów Usługi Serwisu przez Klienta powstaje w momencie zawarcia Umowy Przewozu.
3. Koszty Usługi Serwisu uwidocznione na stronie Pakujwysylaj.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia - zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
4. Płatność tytułem Usługi Serwisu dokonywana jest Usługodawcy. Usługodawca przekazuje Kurierowi należne mu wynagrodzenie tytułem zawartej Umowy Przewozu.
5. Poniżej wskazane są sposoby i terminy płatności dla Klientów nie posiadających Umowy Współpracy lub składających Zlecenie nie będąc zalogowanym na swoje Konto Klienta. W przypadku Klientów posiadających zawartą Umowę Współpracy sposoby i terminy płatności określa Umowa Współpracy.
6. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Usługi Serwisu:
a. płatność przelewem tradycyjnym;
b. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
c. płatność za pomocą udostępnianych w Serwisie płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta:
i. za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych albo
7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia.
8. Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Usługi Serwisu niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, zaś w przypadku wyboru płatności za pobraniem najpóźniej w chwili wydania lub odbioru przesyłki, w zależności od wybranej przez Klienta usługi.. 
9. Od dokonania płatności przez Klienta może być zależne rozpoczęcie realizacji Umowy Przewozu – zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu.


7) LIST PRZEWOZOWY
1. Usługodawca udostępnia Klientowi list przewozowy zgodnie z początkiem biegu terminu realizacji Umowy Przewozu wskazanym w pkt. 5.4 Regulaminu.
2. Udostępnienie Klientowi listu przewozowego następuje poprzez przesłanie go w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas składania Zlecenia oraz udostępnienie go do pobrania w ramach jego Konta Klienta.
3. Klient obowiązany jest do wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę.
4. W przypadku, gdy Klient nie wydrukuje listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę, obowiązany on jest do samodzielnego wystawienia lub zobowiązania Kuriera do wystawienia listu przewozowego o treści zgodnej z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności należy zwrócić uwagę na dokładne zamieszczenie danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki - na przykład opcji pobrania), a następnie umieszczenia go trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi.


8) OBOWIĄZKI KLIENTA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ PRZEWOZU
1. Klient będący stroną Umowy Przewozu obowiązany jest do zapłaty ceny z jej tytułu oraz zwrotu wydatków i opłat, które Kurier poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Przewozu zgodnie ze Zleceniem Klienta. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia - zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu.
2. Klient obowiązany jest do zapłaty kosztów, jakie poniósł Usługodawca lub Kurier na skutek podania przez Klienta w Zleceniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
3. Płatności, o których mowa w pkt. 8.1 oraz 8.2. Regulaminu dochodzone są od Klienta przez Usługodawcę w ramach Usługi Serwisu.
4. Klient obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
5. Klient obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:
a. podania w Zleceniu danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów przesyłki oraz miejsca dostawy,
b. przygotowania przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi właściwie zapakowanej przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu adresem,
c. wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę,
d. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku przesyłki,
e. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
f. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
g. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.


9) RZECZY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU
1. Usługodawca nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających lub stwarzających podejrzenie, że zawierają:
a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego, gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory flatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
b) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
c) telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
d) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
e) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
f) rzeczy przewożone pod plombą celną,
g) żywe zwierzęta i rośliny,
h) towary wymagające temperatury kontrolowanej,
i) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
j) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
k) rzeczy wymagające specjalistycznych badań ftosanitarnych,
l) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
m) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
n) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
o) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
p) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
q) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
r) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
s) produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,
t) rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.
2. GLS Poland nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.W przypadku naruszenia przez Klienta będącego nadawcą przesyłki w/w punktu, Usługodawca jest uprawniony do żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności należności wynikającej z Umowy Przewozu.


10) KONTAKT Z NAMI
3. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@pakujwysylaj.pl.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Zapraszamy również Państwa do kontaktu osobistego w naszym biurze (ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź), po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.
4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zlecenia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zlecenia lub właściwej umowy.


11) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY PRZEWOZU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Klienta tytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Kuriera.
2. Reklamacje związane z Umową Przewozu Klient może złożyć bezpośrednio u Kuriera lub skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku reklamacja może być złożona na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@pakujwysylaj.pl.pl. W ramach pośrednictwa przy składaniu reklamacji związanej z Umową Przewozu Usługodawca działa w imieniu Klienta i w jego imieniu składa reklamację u Kuriera zgodnie z Regulaminem Kuriera. Reklamacja w takim wypadku rozpatrywana jest bezpośrednio przez Kuriera.


12) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Kuriera lub konsument może skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku oświadczenie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pakujwysylaj.pl.pl.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


14) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Kurier zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Kuriera i Usługodawcy.
3. Usługodawcy i Kurierowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy i Kuriera.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Serwisu lub Umową Przewozu, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 
5. Usługodawca i Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za różnice w liście przewozowym wystawionym samodzielnie przez Klienta lub Kuriera, w przypadku gdy Klient nie skorzystał z listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści listu przewozowego wystawionego samodzielnie lub przez Kuriera z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności dotyczy to danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki - na przykład opcji pobrania).
6. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Serwisu przez Usługodawcę lub Umowy Przewozu przez Kuriera nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Kurier nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
7. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Regulamin Kuriera przewiduje inne ograniczenia, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.


15) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. W Pakujwysylaj.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Konto. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
2. Złożenie Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia dostępnego na Stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola akcji „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Pakujwysylaj.pl). W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez Klienta danych wskazanych w pkt. 4 ppkt. 4 Regulaminu. 
a. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w wyniku złożenia Zlecenia Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zlecenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
a. danych Usługobiorcy: nazwa w Serwisie Internetowym, adres poczty elektronicznej, hasło;
b. danych kontaktowych Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto); oraz
c. w zależności od statusu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu Internetowego (konsument / przedsiębiorca) – w przypadku Usługobiorcy nie będącego konsumentem: imię i nazwisko oraz NIP Usługobiorcy oraz dodatkowo adres prowadzonej działalności lub siedziby (ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
d. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w trakcie korzystania z Konta Klienta Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pakujwysylaj.pl.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smarfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Pakujwysylaj.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Pakujwysylaj.pl (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Przewozu, która została wskazana w pkt. 11 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pakujwysylaj.pl.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Onufrego Zagłoby 21 lok. 5, 92-430 Łódź.


16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Pakujwysylaj.pl zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Kurierów - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Przewozowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

17) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat:
_____________________________________________________________
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – REGULAMINY KURIERÓW
Regulaminy Kurierów dostępnych w Serwisie Internetowym:
(GLS) General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie – Regulamin świadczenia usług
Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie – Regulamin świadczenia usług

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.


Zapraszamy do współpracy,
Zespół Pakujwysylaj.pl

Szybki kontakt

Strona internetowa www.pakujwysylaj.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa w urządzeniu końcowym.

Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.pakujwysylaj.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj